தமிழும் சமற்கிருதமும்

தமிழும் சமற்கிருதமும்
Rs 330.00Rs 300.00
Publisher: ம. சோ. விக்டர்
பக்கங்கள் 368

Overview

தமிழும் சமற்கிருதமும் I
சொல்லாய்வு நூல்
பக்கங்கள் 368
விலை. உரூ. 300.00
இந்தியாவின் முதல்மொழி சமற்கிருதமே என்றும், தமிழை நீசமொழியென்றும் கூறி வந்த காலத்தில், அதற்கு எதிர்ப்புகள் தோன்றவே, சிவனின் உடுக்கையில் பக்கத்துக் கொன்றாக தோன்றியவைகளே தமிழும் சமற்கிருதமும் என்றனர். உண்மையில் தமிழின் கிளைமொழியே சமற்கிருதம் என்பதை இந்நூல் தெளிவாக விளக்குகிறது. வரலாற்றுச் செய்திகளுடன், பல சமற்கிருதச் சொற்களுக்கான தமிழின் வேர்ச் சொற்கள் இந்நூலில் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

Comments are closed.